In Memoriam: Prof. Univ. Dr. Marin Toma www.ceccar.ro

 
 
 
     
 

Teza de doctorat:
Evaluarea întreprinderii în condiţiile restructurării economiei româneşti, susţinută în şedinţa publică din 29 septembrie 1999.

Cărţi publicate:
1. Reorganizarea întreprinderilor prin fuziune şi divizare, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003 (autor);
2. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate: IAS 16 – Imobilizări corporale, Editura CECCAR, Bucureşti, 2003 (autor);
3. Doctrină şi deontologie în profesia contabilă din România, Editura CECCAR, Bucureşti, 2001 (coautor);
4. Audit financiar şi certificarea conturilor anuale, Editura CECCAR, Bucureşti, 1997 (coautor);
5. Ghid pentru diagnostic şi evaluare a întreprinderii, Editura CECCAR, Bucureşti, 1995 (coautor);
6. Ghid practic pentru audit financiar şi certificarea bilanţurilor contabile, Editura CECCAR, Bucureşti, 1995 (coautor).

Referate ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale:
1. Reglementare şi dereglementare în contabilitate, referat ştiinţific prezentat la Congresul Profesiei Contabile din România, Bucureşti, 2002;
2. Situaţia actuală a reformei economice din România, revista de circulaţie internaţională Octogon, 2002;
3. Experienţe mediteraneene – Politici şi iniţiative privind IMM-urile şi rolul profesiei contabile, referat prezentat la Conferinţa Internaţională a Federaţiei Experţilor Mediteraneeni, Bucureşti, 2003;
4. Profesia contabilă în cel de-al 3-lea mileniu: provocări, responsabilităţi, independenţă, Seminarul internaţional al Comitetului pentru Integrare Latină Europa-America, Bucureşti, 2003;
5. Studiu de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în România, Conferinţa Camerei Auditorilor din Ungaria, Budapesta, iunie 2004;
6. Globalizarea, IMM-urile şi rolul profesiei contabile, Conferinţa internaţională pentru IMM-uri, Italia, 2004;
7. Dificultăţi şi provocări în aplicarea IAS-urilor în România, Conferinţă internaţională, Zlatibor, Serbia, 2004;
8. Amortizare sau convergenţă în aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, Congresul Profesiei Contabile din România, Bucureşti, 2004;
9. Referat prezentat în lucrarea O fereastră spre lume, Istanbul, Turcia, iulie, 2004.

Numeroase articole şi interviuri pe probleme de contabilitate, fiscalitate, audit şi organizarea profesiei contabile în ziare cum ar fi: Economistul, Adevărul economic, Ziua economică, precum şi la emisiunile economice ale posturilor de televiziune.

Ulterior, lista titlurilor ştiinţifice prezentată mai înainte a fost dezvoltată cu noi titluri de elită.

Aşa cum se apreciază în mai multe lucrări de specialitate, dar şi în practicile contabile specifice bune, cartea universitară şi ştiinţifică scrisă de profesor poate fi clasificată şi ca referenţial pentru şcoala de contabilitate din ţara noastră. Ea se distinge prin concreteţe, relevanţă, fundamentare teoretică şi aplicabilitate. Totodată, nu lipsesc problematizările pentru a genera întrebări, soluţii şi idei la nivelul subiectelor tratate.

Întreaga activitate didactică, profesională şi ştiinţifică a profesorului se înscrie în sintagma «nu există ştiinţă decât în general, nu există adevăr decât în particular, fiecare problemă se rezolvă pe măsură, şi nu de-a gata»”.

În sprijinul celor arătate mai înainte, prezintă interes unele extrase din fişa de autoevaluare a profesorului Marin Toma, întocmită în luna ianuarie 2004.

Calitatea activităţilor didactice şi profesionale

În ultimii 5 ani, în calitate de cadru didactic asociat a adus îmbunătăţiri substanţiale tematicii de predare către studenţi a cunoştinţelor din domeniul auditului financiar şi din domeniul evaluării întreprinderilor pe baza standardelor internaţionale de audit şi a standardelor internaţionale de evaluare.

În calitate de preşedinte al organismului profesional din domeniul contabilităţii (CECCAR) a contribuit prin toate mijloacele la creşterea rolului contabilităţii în viaţa economică şi socială a entităţilor şi mediului de afaceri, precum şi la dezvoltarea unei profesii contabile capabile să-şi îndeplinească misiunea de a servi interesului public.

Valoarea contribuţiilor la dezvoltarea activităţilor didactice şi profesionale

În ultimii 5 ani a fost autor sau coautor al unor lucrări din domeniul auditului financiar, evaluării întreprinderilor, doctrinei şi deontologiei profesionale contabile, reorganizării întreprinderilor prin fuziuni şi divizări etc. Pentru dezvoltarea profesiei contabile a elaborat singur sau în colectiv standarde profesionale naţionale pentru profesioniştii contabili dintre care menţionăm:
– misiunea de ţinere a contabilităţii;
– misiunea de examinare a contabilităţii;
– misiunea de verificare şi certificare a situaţiilor financiare –cenzoratul;
– norme naţionale de audit;
– evaluarea întreprinderilor;
– consultanţă fiscală;
– dezvoltarea profesională continuă a contabililor din economie;
– efectuarea expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare.

Valoarea contribuţiilor la dezvoltarea domeniului

Principalele acţiuni prin care a contribuit la dezvoltarea domeniului:
– cărţi scrise (a se vedea lista de lucrări);
– articole publicate în reviste de specialitate: Tribuna economică, Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor şi în presa cotidiană;
– interviuri la posturile de radio şi televiziune;
– participarea cu expuneri la conferinţe naţionale şi internaţionale organizate în ţară sau în străinătate (Italia, Franţa, Bulgaria, Ungaria, Polonia şi altele);
– participarea la mese rotunde şi la conferinţe de presă;
– participarea, în fiecare an, la Congresele profesiei contabile din Franţa, Anglia, Scoţia, Italia, Belgia.

Principalele rezultate obţinute:

– Peste 25.000 de specialişti din economie au fost instruiţi în domeniul evaluării întreprinderilor prin participarea la cursurile pe care le-a predat timp de 10 ani.
– Profesia contabilă din România este cunoscută pe toate continentele, organismul profesional CECCAR fiind membru al mai multor organisme internaţionale, dintre care menţionăm: Federaţia Internaţională a Contabililor, Federaţia Experţilor Contabili Europeni, Comitetul pentru Integrare Latină Europa-America, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni, Federaţia Internaţională a Experţilor Contabili Francofoni; în regiunea centrală şi sud-est europeană, CECCAR este apreciat ca organismul cel mai bine organizat şi dezvoltat, fiind şi iniţiator şi fondator al unui organism regional – Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilităţii (SEEPAD).

Valoarea contribuţiilor la dezvoltarea mediului educaţional. Acţiuni principale:

– punerea la dispoziţia studenţilor a celor mai recente abordări în domeniul auditului financiar, evaluării de întreprinderi şi al standardelor internaţionale de raportare financiară;
– sprijinirea mediului academic prin punerea la dispoziţie a standardelor internaţionale de educaţie emise de IFAC şi de organismul de specialitate al Naţiunilor Unite.

Relevanţa recunoaşterii realizărilor de către specialişti şi instituţii

– În fiecare an a fost invitat să participe la 8-10 congrese şi conferinţe internaţionale în domeniul contabilităţii şi auditului şi la congresele anuale ale profesiei contabile din peste 16 ţări.
– A fost invitat să participe la seminarii organizate în ţară şi în străinătate ca lector sau panelist în domeniul contabilităţii, auditului şi fiscalităţii.
– A făcut parte din structurile alese în conducerea unor organisme de profil cum ar fi:
• vicepreşedinte al Colegiului Consultativ al Contabilităţii;
• vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale;
• vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România;
• membru fondator al Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile din Paris.

Lucrări practice

– peste 500 de evaluări de active şi de societăţi comerciale în vederea vânzării, respectiv privatizării, coordonator şi/sau şef grupă economică;
– peste 250 de studii de fezabilitate pentru restructurare prin fuziune sau divizare sau pentru obţinerea de credite pentru entităţi, din industrie, agricultură, cercetare-proiectare;
– peste 150 de lucrări de audit financiar-contabil şi fiscal.

Participări la reuniuni naţionale şi internaţionale

Peste 80 de reuniuni internaţionale cu teme economice şi ştiinţifice, dintre care:
– Congresele mondiale ale contabilităţii;
– Primul Congres al Curţilor de Conturi din Europa (EUROSAI);
– Conferinţele anuale ale Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD);
– Conferinţele anuale ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD);
– Şedinţele organismelor de lucru ale Federaţiei Experţilor Contabili Europeni (FEE);
– Conferinţele şi congresele naţionale ale organismelor profesionale din domeniul contabilităţii din ţările Uniunii Europene, precum şi din ţările în tranziţie.

Peste 300 de reuniuni ale unor organisme profesionale şi ale societăţii civile, cum ar fi:
– Conducerea reuniunilor de lucru, conferinţelor şi congreselor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
– Participarea la reuniunile de lucru ale Alianţei pentru Dezvoltarea Economică a României (ADER), Uniunii Profesiilor Liberale din România (UPLR), la conferinţele Camerei Auditorilor din România, reuniuni ale organelor de conducere ale Asociaţiei Generale a Economiştilor din România.

Alte activităţi:

– Elaborarea şi susţinerea aprobării legii prin care s-a înfiinţat Garda Financiară în România şi s-a reorganizat controlul financiar exercitat în numele Guvernului de către Ministerul Finanţelor (Legea nr. 30/1991 privind controlul financiar şi
Garda Financiară), în vigoare şi astăzi;
– Elaborarea şi susţinerea aprobării reglementărilor privind reînfiinţarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995):
• Contribuţie hotărâtoare la recunoaşterea internaţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România prin acordarea acestuia, în 1996, a calităţii de membru al IFAC (Federaţia Internaţională a Contabililor) şi al FEE (Federaţia Experţilor Contabili Europeni) – organism de specialitate al Uniunii Europene;
• Semnarea, în numele CECCAR, a 16 documente de cooperare cu organismele profesionale din ţări precum: Franţa, Italia, Marea Britanie, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Liban, Israel etc.;
• Iniţierea înfiinţării organismului regional Parteneriatul Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilităţii (SEEPAD), fiind preşedintele acestui organism pentru un mandat care expiră în 2006;
• Semnarea, în numele CECCAR, a documentelor de înfiinţare a unor organisme internaţionale cu caracter regional precum FCM (Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni) şi CILEA (Comitetul pentru Integrare Latină Europa-America) şi de aderare ca membru la FIDEF (Federaţia Internaţională a Experţilor Francofoni).